Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін 

загальна

Про циклову комісію

Сучасний етап розвитку суспільства, інтеграція України до Європейського союзу ставлять якісно нові завдання в галузі освіти. Розглядаючи вдосконалення структури й змісту вищої освіти як одне із джерел підвищення її якості, необхідно враховувати не тільки проблему підготовки висококваліфікованої робочої сили на ринку праці, а також і мету вищої освіти, що передбачає інтелектуальний, морально-естетичний розвиток студентів.

Повноцінна вища освіта, незалежно від її профілю, повинна задовольняти загальні потреби, згідно з якими кожний випускник ВНЗ повинен мати сучасні уявлення про цілісну природничо-наукову картину світу, бути здатним дати наукову оцінку наслідкам своєї професійної діяльності і спроможним до подальшого творчого розвитку. Йдеться про якість випускника ВНЗ, яка визначається, насамперед, його вмінням адаптуватися до швидко змінних умов розвитку сучасного суспільства, і, головне, умінням удосконалювати здобуту освіту впродовж життя.

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підгрунтям для здобуття фахових знань.

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін є загальнонауковим фундаментом, тією базою у навчанні, яка допоможе засвоїти систему основних та спеціальних дисциплін, що дозволить кожному фахівцю  стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Сучасній молоді для успішного оволодівання обраної професії необхідний високий рівень підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін.

Діяльність

Циклова комісія природничо-математичної підготовки забезпечує викладання дисциплін: «Математика», «Вища математика», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Чисельні методи», «Математичні методи дослідження операцій», «Фізика», «Хімія», «Біологія», «Екологія»  у циклах  загальноосвітньої підготовки; науково-технічної та спеціальної підготовки; професійної і практичної підготовки . Викладачі комісії  активно працюють над формуванням ключових базових та професійних компетентностей, у студентів автомеханічного, дорожньо-експлуатаційного,економічного,юридичного відділень Надвірнянського коледжу НТУ.

Вивчення такої кількості навчальних предметів не тільки закладає фундамент для засвоєння дисциплін професійної і практичної підготовки, але й формує науковий світогляд людини, її алгоритмічну культуру, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати ствердження, моделювати ситуації. Крім того, забезпечує мислення майбутнього фахівця сукупністю характерних для природознавства методологічних підходів до розгляду будь-яких процесів і явищ, створює передумови для переміщення центру ваги підготовки випускників коледжу від вузької професіоналізації до більш широкої освіченості.


Методична проблема циклової комісії:  Забезпечення якості природничо - математичної підготовки майбутніх фахівців шляхом використання інновацій комплексності навчання, поєднання професійного становлення студентів з всебічним розвитком особистості.

Матеріальна база комісії:

-                     навчальні аудиторії - 4

2 кабінети математики, фізики , хімії та біології;

-                     лабораторії -2

фізики, хімії.

Основні напрями роботи:

-                     реалізація особистісно-орієнтованих та предметно-орієнтованих технологій навчання та інноваційних форм організації освітнього процесу, спрямованих на підвищення якості знань студентів;

-                     вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань та вмінь як одного з найважливіших елементів навчального процесу;

-                     вдосконалення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін природничо-математичного циклу;

-                     вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутнього фахівця;

-                     активізація пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчих здібностей;

-                     робота по програмі «Обдарована молодь», розвиток інтелекту та світогляду, забезпечення єдності навчання, виховання  та формування соціальної компетенції майбутнього фахівця;

-                     вдосконалення методики викладання та реалізація інтегрованого підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін із урахуванням професійних компетенцій;

-                     підвищення рівня професійної  та педагогічної майстерності викладачів.

Методична робота викладачів носить системний цілеспрямований характер, що сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу.  Використання традиційних і новітніх технологій, застосування педагогічних прийомів, використання диференційованого підходу дозволяють отримати конкретні результати у роботі із здібними студентами - щорічні перемоги, призові місця у предметних олімпіадах з фізики, математики, хімії, серед ВНЗ І-ІІ р.а.

              Стратегія підготовки студентів базується на принципах фундаментальності та цілісності надання знань, їх практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, системного підходу. У центрі уваги індивідуальна робота викладачів комісії із студентами.

  Традиційною формою роботи викладачів циклової комісії природничо-математичної підготовки є результативна праця в рамках програми «Обдарована молодь». Досить продуктивним є використання пошукових, дослідницьких  методів, які допомагають зацікавити студентів до навчання, розвинути їх допитливість, розкрити особистість кожного студента, побачити раніше незнані задатки і здібності.

      Студентські конференції, які традиційно проводять викладачі комісії природничо-математичних дисциплін, заохочують студентів до навчання, пошуку цікавих фактів, розширення кругозору; сприяють формуванню майбутнього фахівця як різнобічно обдарованої особистості; загартовують характер; формують впевненість у собі креативність, волю до перемоги, уміння зосередитися, знаходити правильні рішення в нестандартній ситуації під час спілкування, що допоможе молодим спеціалістам у майбутній трудовій діяльності.

  Сучасне оформлення кабінетів фізики, математики, хімії, оновлення матеріально-технічної бази лабораторій фізики, хімії спонукають студентів до творчого та наполегливого навчання, використання на заняттях технологій мультимедіа  робить навчальний процес цікавим, насиченим і сприяє формуванню соціальної, творчої та професійних компетентностей студентів.

Співпраця

 Циклова комісія співпрацює з такими організаціями

 

          WWFWorldWideFundforNature – Всесвітній фонд природи  

Всесвітній фонд природи (WWF – WorldWideFundforNature), заснований у 1961 р., є однією з найбільш відомих та ефективних міжнародних природоохоронних організацій. Він працює більш ніж у 100 країнах світу.

WWF  - Дунайсько-Карпатська програма

Дунайсько-Карпатська програма WWF (WWF-DCP) є представником глобальної мережі WWF. Її мета – сприяти збереженню, відновленню та сталому розвитку природних ресурсів.

Природний заповідник «Горгани»

Природний заповідник «Горгани» створений у 1996 році на площі 5 344,2 га з метою збереження  типових та унікальних ландшафтів гірських систем.

         Карпатський національний природний парк.

За активної підтримки даних організацій організовано і проведено Перший Всеукраїнський Карпатський екологічний форум 2010р., оформлено кабінет-музей «Карпатська спадщина», на базі якого активно проводяться екологічні тренінги, екскурсії та просвітницькі години для студентів коледжу та учнівської молоді міста  Надвірна.  Координатор співпраці та завідувач кабінетом-музеєм – викладач біології Міскевич У.Д.

Наше кредо: «Таланти не створюють, та можна створити середовище для їх прояву і росту» .   Нейгауз.

Сучасна освіта повинна готувати фахівця спроможного відповідати за своє професійне майбутнє, здатного утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці.

Фахівці із творчим мисленням, викладачі,  які йдуть в ногу з часом, люди, які з оптимізмом дивляться в майбутнє і проявляють готовність до того, щоб правильно оцінити і результативно використати кращий досвід, творчо його переробивши та збагативши власними самостійними знахідками, - саме такі викладачі працюють у комісії природничо-математичних дисциплін, яка була створена у 1983 р.

Склад

Склад циклової комісії:

-                     кандидати фізико-математичних наук - 2;

-                     аспіранти - 2;

-                     викладачі методисти -2;

-                     викладачі спеціалісти вищої категорії - 2;

-                     викладачі спеціалісти І категорії - 4;

-                     викладачі спеціалісти ІІ категорії - 2;

-                     викладачі спеціалісти - 3.

Дудишин Л.В. голова циклової комісії природничо математичних дисциплін

Дудишин Лілія Володимирівна

Голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін.

У 1994р. з відзнакою закінчила  Прикарпатський національний  університет ім. В. Стефаника .

Спеціальність: Математика та інформатика.

Спеціаліст вищої категорії, викладач –методист.

Методичним кабінетом вивчено і оформлено передовий педагогічний досвід викладача Дудишин Л.В. за темою: «Реалізація інтегрованих підходів при вивченні математики».

Пошукова робота викладача та проектних груп відображена у щорічних науково-теоретичних конференціях НТУ, публікаціях у фахових виданнях.  Активно   працює з творчою обдарованою молоддю: її вихованці – призери  обласних олімпіад з математики.

Педагогічний стаж 22 роки, у коледжі працює з 1994 року.

Викладає дисципліни «Математика», «Вища математика»

Чуревич В.А. викладач математики

Чуревич Володимир Антонович

У 1961 р. закінчив  Станіславський державний педагогічний інститут.

Спеціальність: Математика  і фізика.

У 1975р.  закінчив  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Спеціальність: Автомобілі і автомобільне господарство.

З 1970р. по 2000р. заступник директора з навчальної роботи Івано-Франківського автотранспортного технікуму, а згодом  Надвірнянського коледжу. Очолював обласне методичне об’єднання заступників директорів з навчальної роботи технікумів і училищ .

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж 47 років.

За високі результати роботи викладач Чуревич В.А. нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», та удостоєний звання «Ветеран праці України».

Викладає дисципліни «Математика», «Вища математика»

 Пирин Н.В. викладач математики

Пирин Ніна Василівна

У 1997р. закінчила Чернівецький державний університет

 ім. Ю. Федьковича.

Спеціальність: Математика.

Спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж 15 років, у коледжі працює з 1998 року.

Викладач творчо та результативно працює зі студентською молоддю, її вихованці неодноразово були призерами обласних олімпіад з математики серед ВНЗ І-ІІ р.а.  Робота відзначена  грамотами відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації, Івано – Франківської державної адміністрації, Надвірнянського коледжу НТУ.

Викладає дисципліни «Математика», «Вища математика». 
 Максимюк Г.М. викладач хімії

Максимюк Ганна Михайлівна

У 1973р. закінчила Чернівецький державний університет

 ім. Ю. Федьковича.

Спеціальність: Хімія.

  Максим’юк Г.М. досконало володіє методикою викладання, має високі результати педагогічної діяльності. ЇЇ вихованці - переможці та призери обласних олімпіад з хімії серед ВНЗ І-ІІ р.а.

Викладач неодноразово нагороджена грамотами Ради директорів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації, відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації, Івано – Франківської державної адміністрації, Надвірнянського коледжу НТУ.

Спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж 42 років, у коледжі працює з 1974 року.

Викладає дисципліну «Хімія».

 угорчук             Угорчук Володимир Васильович

У 2003р. закінчив Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника.

Спеціальність: Фізик, викладач.

Кандидат фізико-математичних наук. Захистив дисертацію на тему : «Катодні речовини джерел струму на основі модифікованого нанодисперсного рутилу та нестехіометричних керамік  TiO2-Fe2O3-LiOH».

Співавтор понад 70 наукових публікацій у фахових журналах. Співавтор 6 авторських свідоцтв на корисну модель і 1 патент на винахід, співавтором методичних розробок з курсів «Механіка» та «Оптоелектроніка». Активний учасник Всеукраїнських та міжнародних конференцій та співорганізатор проведення олімпіад та конкурсів МАН України.

Педагогічний стаж 8 років, у коледжі працює з 2012 року.

Викладає дисципліни «Фізика», «Астрономія».

 гуменюк

Гуменюк Любов Михайлівна

У 2009р. закінчила Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника.

Спеціальність: Фізик, викладач.

Кандидат фізико-математичних наук. Захистила дисертацію на тему:

«Структура, фізичні та електрохімічні властивості нанодисперсного TiO2, легованого ніобієм і цирконієм».

Опубліковано у співавторстві 5 статей, 5 тез конференцій та 1 патент на корисну модель. Перекладено на англійську мову збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету та опубліковано «Biophysics. Thecollectionofthetestsfor studentsthefaculty of Pharmacy».

Педагогічний стаж 4 роки, у коледжі працює з 2015 року.

Викладає дисципліни «Фізика», «Астрономія».

 андрусяк

Андрусяк Олеся Зіновіївна

У   2003р. закінчила Дрогобицький державний  педагогічний університет

 ім. І. Франка.

Спеціальність: Вчитель математики та основ економічної теорії.

У 2005 році закінчила ІПО при ІФНТУНГ.

Спеціальність: «Економіка підприємства»

Спеціаліст першої категорії, педагогічний стаж 12 років, працює в коледжі з 2003 року.

Викладає дисципліну «Математика». 

 левкун

Левкун Марія Петрівна

У 2011р. закінчила Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника.

Спеціальність: Фізик, викладач.

Аспірант Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Працює над дисертацією  «Дефект підсистеми і фізико-хімічні властивості твердих розчинів на основі сполук АIІ-BVI».

Педагогічний стаж 3 роки, у коледжі працює з 2015 року.

Викладає дисципліни «Фізика», «Астрономія».

 міскевич

Міскевич Уляна Дмитрівна

У 1991р. з відзнакою закінчила Чернівецький державний університет

 ім. Ю. Федьковича.

Спеціальність: Біолог. Викладач біології та хімії.

Спеціаліст І категорії.

Активно  співпрацює з :

-         Всесвітнім фондом природи (WWF). Проект «Збереження та стале використання природних ресурсів Українських Карпат» (2008-2012р.р.)

-         Природним заповідником «Горгани».

-         Карпатським національним природним парком.

Співавтор книг:

Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М., Чорней І.І. та ін.  «Природний заповідник «Горгани». Рослинний світ.- Природнозаповідні території України. Вип.6.- Київ: Фітоцентр. 2006.- 400с.

Міскевич У.Д., Ямелинець Т.Г., Дикий І. «Дивосвіт у вишиванці Ольги Писарук». – Львів :- Гриф Фонд. 2010.- 96с.

УДК 91(477.5) Лісівник Юрій Юркевич: життя віддане Карпатам /П/р. Б.Г. Проць, Т.М. Олексів, У.Д. Міскевич. - Львів:- Гриф Фонд. 2011.- 65с.

Викладач Міскевич У.Д. нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

Педагогічний стаж 17 років, у коледжі працює з 2010 року.

Викладає дисципліну «Біологія».

 худецька

Пилип’юк Валентина Ярославівна

У 2005р. закінчила Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника.

Спеціальність: Хімія, викладач хімії.

У 2010р. закінчила Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника, магістр.

Спеціальність: біолог, викладач біології.

Викладач активно працює по програмі «Обдарована молодь» ,  як результат педагогічної діяльності – призер обласної олімпіади з хімії.

Спеціаліст першої  категорії, педагогічний стаж 10 років, у коледжі працює з 2005 року.

Викладає дисципліни «Хімія», «Біологія»

Кравчук Марія Дмитрівна

У  2005  р. закінчила Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника.

Спеціальність: Фізик, викладач.

Викладач спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж 9 років, в коледжі працює з 2005 року.

Викладає дисципліни «Фізика», «Астрономія»

 Тороус Н.В. викладач математики

Тороус Наталія Василівна

У  2003  р. закінчила Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника, магістр.

Спеціальність: Математик, викладач.

Викладач спеціаліст І категорії, педагогічний стаж 8 років, в коледжі працює з 2007  року.

Викладає дисципліни «Математика», «Вища математика».

 вірста

Вірста Леся Вячеславівна

У 2006р. закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища.

У 2007р. закінчила ІПО при ІФНТУНГ, магістр.

Викладач спеціаліст, працює в коледжі з 2015 року.

Викладає дисципліну «Основи екології».

 гордійчук

Гордійчук Лілія Василівна

У 2003р. закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Спеціальність: Інженер–еколог.

Викладач спеціаліст, педагогічний стаж 2 роки, працює в коледжі з 2013 року.

 демчук

Демчук Лариса Василівна

У 2012р. закінчила Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника, спеціальність «Статистика». У 2013р. закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, магістр.

 Спеціальність: «Математика».

Викладач спеціаліст працює в коледжі з 2013 року, педагогічний стаж 1,5 роки.

Викладає дисципліни «Математика», «Вища математика».

 демешин

Демешин Уляна Сергіївна

         У 2014 році закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка.

         Спеціальність: математика.

         Викладач спеціаліст працює в коледжі з 2014 року, педагогічний стаж 1,5 року.

Викладає дисципліни «Математика», «Вища математика», «Дискретна математика», «Чисельні методи».

 зубко

Зубко Наталія Іванівна

У 2012р. закінчила Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника.

         Спеціальність: Прикладна математика.

         Викладач спеціаліст працює в коледжі з 2015 року.

Викладає дисципліни «Математика», «Математичні методи дослідження операцій», «Теорія ймовірностей та математична статистика».

вінтоняк

Вінтоняк Тетяна Петрівна

У 2014р. закінчила Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника.

         Спеціальність: Фізик, викладач.

         Викладач спеціаліст працює в коледжі з 2015 року.

         Викладає дисципліни «Фізика», «Астрономія».

Творчий пошук викладача, його невпинна освіта завжди дають незаперечний педагогічний ефект.

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ