Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін

image002
Бухгатерія – це мистецтво. Особливий дар бачити за цифрами, документами складний світ економіки
у її взаємозв'язку і гармонії.
Професія, що потребує таланту і терпіння.
  І.Штіммлер
Бухгалтерський облік  – це не лише універсальна мова бізнесу, а ще й наука і мистецтво, уся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачам, але повністю розкривається перед втаємниченими.
Цикловій комісії обліково - фінансових дисциплін,  як і Надвірнянському коледжу НТУ,  55 років. Історія циклової комісії є невід’ємною частиною історії коледжу, частиною життя її творців і спадкоємців. Історія завдовжки в життя, життя – як мить славної історії. 
Діяльність циклової комісії ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з прогресивними економічними знаннями та вміннями та орієнтована на посилення науково-дослідницької спрямованості навчання.
 Підґрунтям для ефективної роботи циклової комісії є досвід практичної діяльності її викладачів, новизна використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.
Головна мета роботи циклової комісії обліково-фінансових  дисциплін полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки молодших спеціалістів. Викладачі комісії приділяють особливу увагу науково-дослідній роботі, використовують різні форми і методи навчання та виховання. У складі циклової комісії обліково-фінансових дисциплін працюють висококваліфіковані спеціалісти з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює таким шляхом:
¨     впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;
¨     удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;
¨     підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
¨     вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;
¨     ефективної організації самостійної роботи студентів;
¨     удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії.
image004
Проблема, над якою працює циклова комісія – це «Створення та наповнення контентом електронних курсів навчання з дисциплін фінансово-економічного циклу».
 Викладачі циклової комісії забезпечують викладання близько 40 навчальних курсів з циклів професійної, фундаментальної та природничо-наукової підготовки, є керівниками навчальної, виробничої та технологічної практики. Сьогодні студенти мають змогу вивчати дисципліни з використанням сучасних інформаційних технологій на базі нового технічного забезпечення. Особливу увагу викладачі циклової комісії приділяють комп’ютеризації обліку, фінансів на основі типових пакетів прикладних програм та створення автоматизованих робочих місць бухгалтера, фінансиста, банкіра, використанню найсучасніших методів навчання і виховання.
image006Вивчення тенденцій обліку, фінансів, аналізу і контролю доповнюється знанням сучасних технологій організації бухгалтерського обліку з використанням комп’ютерної техніки, а зокрема – програми 1С: Підприємство 8.2. А це значною мірою підвищує рівень підготовленості майбутніх спеціалістів до реалій сьогодення.
 
Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін;
 • розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
 • розробка і обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик, курсових робіт;
 • контроль та аналіз знань студентів і визначення єдиних критеріїв їх оцінки;
 • розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій;
 • організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
 • підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної підсумкової атестації студентів, тематики та змісту курсових робіт та іншої методичної документації для контролю знань студентів;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів;
 • керівництво науковою роботою та технічною творчістю студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з ними.
image008
Методична робота викладачів циклової комісії спрямована на: вдосконалення підготовки молодших спеціалістів згідно вимог освітньо-професійних програм, створення нових навчальних програм, лекцій, інструктивно-методичних карток, методичних рекомендацій до проведення практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів тощо; вдосконалення комплексу методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються; здійснення пошуку оригінальних методик викладання; застосування інноваційних технологій навчання; проявлення дослідництва у своїй діяльності.
На засіданнях циклової комісії здійснюється розгляд та обговорення методичної роботи викладачів, заслуховуються методичні доповіді викладачів щодо удосконалення впровадження в навчальний процес окремих форм і методів навчання, методики ведення навчальних занять із застосуванням новітніх технологій, застосування комп’ютерних та мультимедійних технологій, удосконалення тестового контролю та рейтингової оцінки знань, вмінь та навичок студентів, самостійної роботи студентів та інші; розглядаються аспекти реалізації методичної теми викладачів, проведення відкритих (показових) занять тощо.
З метою активізації розумової діяльності студентів викладачі циклової комісії використовують різні форми та методи проведення занять і контролю знань. Вони володіють сучасними методиками навчання; їм притаманні професіоналізм, ініціатива, творчість та організаторські здібності. Викладачі досягають ефективності роботи за допомогою інтерактивних та інноваційних освітніх методів і технологій, які активно використовують у професійному середовищі. Вони впроваджують особистісно-орієнтовані технології (різнорівневі завдання), проблемні лекції, лекції – бесіди, лекції колективного дослідження, лекції з елементами розвивального навчання, що формують творчу особистість студента. На семінарських заняттях створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення проблемних питань. На практичних заняттях, у курсових роботах студенти розв’язують виробничих ситуації та проводять аналіз конкретного матеріалу підприємств Надвірнянського району.
Викладачі циклової комісії забезпечують максимальну самостійну навчальну діяльність студентів шляхом використання на заняттях мультимедійного супроводу, комп’ютерної техніки, опорних конспектів та іншої наочності, впроваджують ефективні форми та методи контролю знань і умінь студентів: рейтингову систему навчання, тестові завдання різного рівня складності з використанням персональних комп’ютерів тощо.
image0021
На засіданнях циклової комісії розглядаються та обговорюються матеріали для проведення комплексних і семестрових контрольних робіт, семестрових екзаменів, заліків і державної атестації студентів, тематики курсових робіт та іншої документації для контролю знань студентів, проводиться аналіз успішності студентів та розробка заходів, спрямованих на ліквідацію заборгованостей, які отримують окремі студенти за дисциплінами циклової комісії.
Значну увагу викладачі циклової комісії приділяють набуттю студентами практичних навиків роботи з комп'ютерними бухгалтерськими програмами, зокрема з програмою 1С: Підприємство 8.2, яка використовується на багатьох підприємствах нашого регіону
Одним із засобів застосування інноваційних методик навчання є впровадження викладачами комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми).
Зокрема, на практичних заняттях з навчальної практики майбутніх бухгалтерів  пропонується студентам протягом семестру відчути себе на робочому місці бухгалтера підприємства. Кожне заняття - це окремий робочий день бухгалтера, протягом якого формуються необхідні документи, облікові регістри, податкові та фінансові звіти.
image0041
На практичних заняттях з навчальної практики майбутні фінансисти мають можливість випробувати себе на робочих місцях у віртуальному банку.
Завдяки організації роботи віртуального підприємства ПАТ «Прикарпаття» циклова комісія забезпечує:
 - покращення практичної підготовки студентів;
 - надання інформаційних послуг студентам з питань організації власного бізнесу;
 - виконання науково-дослідних робіт;
 - набуття студентами практичних навиків роботи з комп'ютерними бухгалтерськими програмами.
З метою подальшого підвищення та поглиблення підготовки спеціалістів функціонує «Клуб Економічних Знань» (керівник клубу Савчук І.В.), що сприяє виявленню, розвитку, підтримці обдарованої молоді, забезпечує пошуково-пізнавальну активність студентів, співпрацю викладач-студент.
Заходи, які проводить циклова комісія: відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; гурткову роботу, спрямовану на формування творчого, мислячого фахівця в галузі фінансів та бухгалтерського обліку; позаурочні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси з імітацією функцій бухгалтера/працівника банку; виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів; декади циклової комісії/фаху, зустрічі з фахівцями з підприємств області тощо.
Висока кваліфікація педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп'ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів з обліку та фінансів, здатних утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці.
image0061
Конкурентоздатність фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» дуже висока, оскільки бухгалтер, що володіє, окрім економічних навичок і загальноосвітніми знаннями (право, інформаційні системи, економіка підприємств), знаходить гідне застосування своїх знань та вмінь на підприємствах будь-яких форм власності.
Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» - це фахівці широкого профілю, які здатні аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти бізнес-план, проводити аналіз тощо.
Викладачі циклової комісії обліково - фінансових дисциплін щедро діляться секретами складових професійної майстерності, а система навчання, яка пропонується, гарантує випускникам широкий світогляд та більш високі можливості адаптації в майбутній професійній діяльності та бути конкурентноспроможними на ринку праці. 
image0081
Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.
Професія бухгалтера, фінансиста, економіста вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії . Здійснювати обліково–фінансову, аналітичну і управлінську діяльність згідно з вимогами сьогодення можуть тільки висококваліфіковані фахівці.
Склад циклової  комісії обліково – фінансових дисциплін:

Савчук І.В. викладач бухгалтерського обліку в комерційних банках

Савчук Ірина Василівна
Посада:  голова циклової комісії обліково – фінансових дисциплін, голова обласного методичного об'єднання викладачів обліково-економічних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, викладач .
Освіта:  повна вища, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. 1997р. факультет перепідготовки кадрів Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, 1998р.
Спеціальність:  Облік і аудит
Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії, старший викладач
Дисципліни, які викладає:  бухгалтерський облік, фінансовий облік, навчальна практика, бухгалтерський облік і звітність комерційних банків, вступ до спеціальності.
Стаж роботи : 18 років, у Надвірнянському коледжі працює з 1998 року.
Наукові досягнення: член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України та Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, сертифікат кваліфікованого рівня САР (Certified Accounting Practitioner/ Сертифицированный бухгалтер-практик, сертифікат  IFA (Institute of Financial Accountants) – Інститута  професійних бухгалтерів (Великобритания).
Проблемне питання :  «Застосування елементів дистанційного навчання студентів з дисциплін фінансово-економічного циклу».
 Тимків Н.Р. викладач економічного аналізу
Тимків Надія Романівна
Посада: викладач .
Освіта: повна вища, Тернопільський фінансово-економічний інститут, 19р.
Спеціальність: Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, які викладає: бухгалтерський облік, економічний аналіз, навчальна практика, податкова система.
Стаж роботи: 37 років, у Надвірнянському коледжі працює з 1979 року.
Проблемне питання:  «Вплив методу виробничої ситуації на розвиток практичних навичок студентів на навчальній практиці».
 Томчук Н.М. викладач фінансів
Томчук Наталія Михайлівна
Посада: викладач .
Освіта: повна вища, Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича,  1997р.
Спеціальність:  Фінанси та кредит
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, які викладає: гроші та кредит, банківські операції, фінанси підприємства, фінансова статистика.
Стаж роботи: 19 років, у Надвірнянському коледжі працює з 1998 року.
Проблемне питання:  «Співпраця з базами виробничої практики для спеціальності «Фінанси та кредит» з метою профорієнтаційної роботи».
 Галайчук С.П. викладач бюджетної системи  
Галайчук Світлана Петрівна
Посада:  викладач .
Освіта:  повна вища, Івано-Франківський інститут менеджменту та економіки, 2002р.
Спеціальність:  Фінанси
Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст першої категорії.
Дисципліни, які викладає:   навчальна практика, казначейська справа, фінанси, бюджетна система.
Стаж роботи : 11 років, у Надвірнянському коледжі працює з 2005року.
Проблемне питання :  «Інноваційні підходи до викладання дисципліни «Фінанси»».
 Богославець Дроздюк Т.І. викладач податкової системи
Богославець – Дроздюк Тетяна Ігорівна
Посада:  Голова профспілкової організації студентів Надвірнянського коледжу НТУ,викладач .
Освіта:  повна вища, Інститут менеджменту та економіки м. Івано-Франківськ, 2003 р.
Спеціальність:  Фінанси
Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, які викладає:   навчальна практика, податкова система, основи податкової системи та страхування
Стаж роботи : 12 років, у Надвірнянському коледжі працює з 2004року.
Наукові досягнення: аспірант кафедри економіки Національного транспортного університету, працює над дисертацією на тему: «Механізм оптимізації оподаткування підприємств малого та середнього бізнесу».
Проблемне питання :  «Розвиток навичок самостійного навчання у студентів при дистанційному навчанні».
 Грицак Л.М. викладач бухгалтерського обліку  
Грицак Любов Миколаївна
Посада:  викладач .
Освіта:  повна вища, Львівський торгово-економічний інститут, 1983р.
Спеціальність:  бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності
Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, які викладає:  основи бухгалтерського обліку і фінансів, контроль і ревізія, організація обліку на підприємствах малого бізнесу, фінансовий облік.
Стаж роботи : 11 років, у Надвірнянському коледжі працює з 2005 року.
Проблемне питання :  «Застосування програмного забезпечення при викладанні дисципліни «Ревізія і контроль».
   
Гриценко Ростислав Васильович
Посада:  викладач .
Освіта:  повна вища, Тернопільський національний економічний університет, 2009 р.
Спеціальність:  Фінанси
Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст другої категорії.
Дисципліни, які викладає:  страхові послуги
Стаж роботи : 6 років, у Надвірнянському коледжі працює з 2010 року.
Проблемне питання :  «Інноваційні підходи до викладання дисципліни «Страхові послуги».
   
Шпинта Ганна Миколаївна
Посада:   головний бухгалтер Надвірнянського коледжу НТУ, викладач .
Освіта:  повна вища, Державний університет «Львівська політехніка», 1996р.
Спеціальність:  Облік і аудит
Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, які викладає:  облік і звітність в бюджетних установах, бухгалтерська звітність підприємства, основи аудиту.
Стаж роботи : 17років, у Надвірнянському коледжі працює з 1999року.
Проблемне питання :  «Дистанційно розрахункове обслуговування з використанням програмно – технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство».
 
Нагорна Наталія Вікторівна
Посада:  викладач .
Освіта:  повна вища, Тернопільський національний економічний університет, 2008р.
Спеціальність:  Фінанси і кредит
Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст другої категорії.
Дисципліни, які викладає:  казначейська справа, фінанси, фінанси підприємств, фінансовий ринок.
Стаж роботи : 6 років, у Надвірнянському коледжі працює з 2010 року.
Проблемне питання :  «Особистісно зорієнтоване навчання на заняттях з фінансів ».
 Гаєвська О.М. викладач контролю і ревізії  
Гаєвська Оксана Михайлівна
Посада:  викладач .
Освіта:  повна вища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2005р.
Спеціальність:  Облік і аудит
Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст першої категорії.
Дисципліни, які викладає:  бухгалтерський облік, бухгалтерська звітність, Контроль і ревізія.
Стаж роботи : 11 років, у Надвірнянському коледжі працює з 2005 року.
Наукові досягнення: аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного транспортного університету, працює над дисертацією на тему: «Гармонізація взаємовідносин підприємств автомобільного транспорту і органів фінансового контролю».
Проблемне питання :  «Розвиток пошуково-пізнавальної активності студентів на заняттях з дисципліни «Контроль і ревізія».

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ