Циклова комісія іноземних мов

Про циклову комісію
IMG 2582
Розширення міжнародних зв’язків України та її інтеграція до європейської та світової спільноти є реальністю сьогодення. За таких умов усе більше уваги приділяється вивченню іноземної мови, причому це стосується усіх сфер життя, де іноземна мова є ключем для розвитку міжнародних відносин, проведення наукових конференцій, культурного обміну між представниками різних країн та обміну інформацією. До випускників ВНЗ висуваються додаткові вимоги щодо володіння іноземними мовами. Потреба сучасного суспільства в спеціалістах, які вільно володіють іноземною мовою в побуті та професійній діяльності, зумовлює необхідність пошуку нових конструктивних ідей для вирішення проблеми оптимізації та інтенсифікації навчання іноземним мовам, здобування нових знань, удосконалення рівня мовної та мовленнєвої компетентності. Поступово втрачає актуальність функція викладача як основного джерела інформації, він перетворюється на організатора, консультанта, керівника та експерта самостійної роботи студента. Усе це потребує пошуку більш ефективних засобів навчання. І тому творчі зусилля викладачів-членів ЦК іноземних мов спрямовані на підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу в нашому закладі.
Діяльність
Головною метою навчання іноземних мов у Надвірнянському коледжі НТУ є підготовка майбутніх спеціалістів до практичного володіння іноземними мовами з професійно-орієнтованим спрямуванням. Опанування іноземними мовами розглядається як набуття студентами комунікативної компетенції для практичного користування певною іноземною мовою, а саме: працювати з відповідною іншомовною літературою зі своєї спеціальності, листуватися з іноземними партнерами, брати участь у ділових бесідах при укладанні угоди, контракту і т.д. Наш випускник повинен бути конкурентно-  спроможним, вміти адаптуватися жити в глобальному суспільстві, застосовувати отримані знання у власній практичній діяльності. Основним своїм завданням викладачі вважають впровадження нових активних способів і форм навчальної діяльності на занятті, які б стимулювали студентів використовувати іноземну мову як під час спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для набуття знань, щоб вони були здатні орієнтуватися в соціокультурних аспектах країни, мову якої вивчають.
На питання «Як зацікавити студента?» викладачі можуть відповісти, що ефективне використання інтерактивних методів навчання (рольова гра, ділова імітаційна гра, прес-конференція, мозкова атака, дискусія, метод проектів, заняття-екскурсія, заняття-бесіда, заняття-диспут, робота в парах, малих групах) дає бажані результати. Наслідком такої роботи є розширення словникового запасу студента, зростання комунікативної активності, підвищення інтересу до процесу навчання. Поширеним є і метод проектів, який надає студентам можливість мислити, вирішувати проблеми.
Вивчення іноземної мови не закінчується в аудиторії. Викладачі працюють і над розвитком творчої діяльності студентів в позааудиторний час. Ця робота спрямована на:
 • розвиток інтелекту, ерудиції студентів;
 • пошук нестандартного вирішення мовленнєвих ситуацій;
 • підготовку студентів до проведення методичного тижня ЦК;
 • розвиток вмінь студентів працювати з додатковою літературою, картотеками, каталогами, Інтернетом;
 • залучення студентів до роботи з представниками громадських і просвітницьких міжнародних організацій (м. Бремен, Німеччина);
 • залучення студентів до роботи в соціальному проекті «Світ без кордонів»;
 • участь у  науково-практичній конференції «Рік інновацій в Україні та вихід на світовий ринок»;
 •  участь у обговоренні розроблених курсів з екологічної освіти  та планів впровадження їх в освітній процес. (проект «TEMPUS»,     Bremen)
 • проведення олімпіад з іноземних мов;
 • проведення відкритих виховних заходів («Галопом по Європі», «Акули бізнесу (інвестиційне шоу)» , «Система освіти в Німеччині і США», «Все починається з любові», «Визначні німецькі винахідники та вчені», «Всесвітньовідомі автоконцерни», «Подорож як засіб розвитку світогляду», «Подорож Туманним Альбіоном», «В здоровому тілі – здоровий дух», «Гроші в сучасному світі», «Міжнародні виставки-ярмарки», «Поезія душі моєї», «Життя молоді в Україні і ФРН», «Музика в нашому житті» і т.д.
 Методична проблема циклової комісії: психолого-педагогічні умови подолання комунікативних бар’єрів в процесі вивчення іноземних мов.
Матеріальна база циклової комісії:
 • навчальна аудиторія англійської мови – 3
 • навчальна аудиторія німецької мови – 2
 • навчальна аудиторія французької мови – 1
Основні напрямки роботи спрямовані на:
 • формування у студентів компетенцій у читанні і перекладі текстів професійного спрямування;
 • ефективне використання технологій формування професійних компетентностей сучасного фахівця засобами іноземної мови;
 • подолання психологічних проблем, що виникають в процесі вивчення іноземних мов;
 • результативне використання особистісно-орієнтованого підходу у навчальному процесі;
 • формування практичного володіння студентами мовленнєвими уміннями для здійснення іншомовного спілкування в аудіюванні, говорінні, читанні і письмі;
 • вдосконалення різноманітних форм і методів самостійної роботи студентів;
 • організація та проведення курсів з англійської мови для викладачів коледжу на предмет підготовки до отримання сертифікату рівня Basic, Elementary, A1;
 • організація співпраці з викладачами спеціальних дисциплін в напрямку підготовки до виконання кандидатського мінімуму.
 •  Чайківська 1
  Чайковська Віра Ярославівна
  Голова циклової комісії іноземних мов.
  Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
  У 1986 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Федьковича.
  Спеціальність: романо-германські мови та література (німецька).
  Кваліфікація: Філолог. Викладач. Перекладач.
  Педагогічний стаж – 30 років, в коледжі працює з і994 р.
  Викладає дисципліни «Німецька мова», «Німецька мова за професійним спрямуванням».
  Працює творчо за послідовною, детально розробленою методикою інтерактивного навчання іноземної мови. На основі педагогічної діагностики здійснює індивідуалізацію навчально-виховної роботи на заняттях і під час позааудиторної роботи зі студентами. Працює над формуванням мовної особистості молодого спеціаліста, здатного до вирішення різноманітних комунікативних завдань. Як голова ЦК багато років успішно організовує навчально-виховний процес, координує роботу викладачів іноземної мови. Надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.
   IMG 2599
  Непеляк Уляна Василівна
  У 2000 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Федьковича.
  Спеціальність: німецька мова та література.
  Кваліфікація: Філолог. Викладач німецької мови та літератури, вчитель англійської мови.
  Педагогічний стаж – 16 років, в коледжі працює з 2000 р.
  Викладає дисципліни «Німецька мова», «Німецька мова за професійним спрямуванням», «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
  Працює над моделюванням інтерактивних методів навчання. Зарекомендувала себе як висококваліфікований спеціаліст. Її заняття відзначаються високим рівнем організації, ініціативи, творчості. Навчально-виховний процес спрямовує на практичне володіння іноземною мовою на побутовому та професійному рівнях. Вміло організовує професійне зростання студентів шляхом поєднання індивідуальних, групових та колективних форм роботи.
   IMG 2588
  Ісопенко Наталія Йосипівна
  В 2004 р. закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника.
  Спеціальність: мова і література (англійська).
  Кваліфікація: Філолог. Викладач англійської мови та зарубіжної літератури.
  Педагогічний стаж – 12 років, в коледжі працює з 2004 р.
  Викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
  Досягає ефективність і якість роботи шляхом використання різноманітних форм і методів навчання, передових інноваційних технологій. Значну увагу приділяє індивідуальній роботі зі студентами, що дає можливість забезпечувати високу успішність з англійської мови.
   image 2
  Герасимчук Надія Миколаївна
  В 2001 р. закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника.
  Спеціальність: мова і література (англійська).
  Кваліфікація: Філолог. Викладач англійської мови та зарубіжної літератури.
  Педагогічний стаж –  років, в коледжі працює з 2001 р.
  Викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
  Використовує особистісно орієнтовані технології, розширює пізнавальну активність студентів при проведенні занять і поза - аудиторних виховних заходів. Застосовує при проведенні занять мультимедійний проектор, комп’ютерне тестове опитування. Володіє сучасними формами і методами організації вивчення дисципліни, що дає змогу залучити всіх студентів до ефективної роботи.
   IMG 2605
            Андрійович Любомир Іванович
  В 2008 р. закінчив Прикарпатський університет ім. В. Стефаника.
  Спеціальність: мова і література (англійська).
  Кваліфікація: Філолог. Викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.
  Педагогічний стаж – 8 років, в коледжі працює з 2008 р.
  Викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
  Має глибокі академічні знання, володіє педагогічними технологіями, вивчає і впроваджує передовий педагогічний досвід. При проведенні відкритих інтерактивних і інтегрованих занять демонструє ефективне використання в навчальному процесі новітніх технологій та інтерактивних методів навчання.
   IMG 2593
  Івасик Лілія Василівна
  В 2008 р. закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника.
  Спеціальність: мова і література (англійська).
  Кваліфікація: Філолог. Викладач англійської мови та зарубіжної літератури.
  Педагогічний стаж – 9 років, в коледжі працює з 2008 р.
  Викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
  Застосовує в роботі зі студентами індивідуальні різнорівневі завдання. В позаурочний час працює над поглибленням знань з англійської мови. Велику увагу приділяє впровадженню інноваційних технологій: рольовій грі, дискусії, методу проектів і діловій імітації. Має глибокі академічні знання. Володіє педагогічною технікою, постійно вивчає передовий, педагогічний досвід.
   IMG 2603
  Мільчаковська Олександра Ярославівна
  В 2011 р. закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника.
  Спеціальність: мова і література (англійська).
  Кваліфікація: Філолог. Викладач англійської і французької мов та зарубіжної літератури.
  Педагогічний стаж – 2 роки, в коледжі працює з 2014 р.
  Викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Французька мова», «Французька мова за професійним спрямуванням».
  Постійно працює над підвищенням професійної майстерності, ознайомлюється з методичними новинками у методиці викладання. Залучає до навчання кожного студента, використовуючи при цьому диференційований підхід. На заняттях використовує роздатковий, дидактичний матеріал, аудіоматеріали.
             
   IMG 2592
              Тимків Тетяна Володимирівна
  У 2013 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Федьковича.
  Спеціальність: мова та література (англійська).
  Кваліфікація: Магістр філології, викладач англійської мови.
  Педагогічний стаж – 3 роки, в коледжі працює з 2013 р.
  Викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
  Маючи добрий теоретичний і практичний рівень підготовки, запроваджує в навчальний процес новітні інноваційні технології, зокрема технології навчання у малих групах.
   image2
               Мельник Людмила Михайлівна
  В 2010 р. закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника.
  Спеціальність: англійська філологія.
  Кваліфікація: Викладач англійської мови та літератури, зарубіжної літератури.
  Педагогічний стаж – 10 років, в коледжі працює з 2008 р.
  Викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
  Зарекомендувала себе як кваліфікований спеціаліст. Заняття, які проводить викладач, свідчать про високу теоретичну фахову підготовку. Здійснює теоретичну і практичну підготовку студентів з навчального курсу, забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм на рівні державних вимог.
           
   IMG 2608
  Струтинська Лілія Михайлівна
  У 2011 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Федьковича.
  Спеціальність: англійська філологія.
  Кваліфікація: Перекладач. Дослідник англійської мови, викладач англійської мови.
  Педагогічний стаж – 5 роки, в коледжі працює з 2011 р.
  Викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
  Активно працює над створенням тестових завдань для контролю сформованості всіх видів мовленнєвої компетенції. В навчальний процес запроваджує новітні інноваційні технології.

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ