Циклова комісія програмування

       Циклова комісія «програмування» (надалі ЦК) утворена у 2017 році і функціонує в складі Надвірнянського коледжу НТУ. Її створення обумовлено необхідністю підготовки кваліфікованих фахівців в галузі створення програмних продуктів та комплексів,  їх обслуговуванні та наданні подальшої кваліфікованої технічної підтримки.

      Висока професійність професорсько-викладацького складу ЦК є гарантом підготовки фахівців високої кваліфікації – здатних конкурувати на сучасному ринку праці та самореалізуватись у відповідній ІТ-галузі.

     Колективом ЦК «програмування» розроблена концепція розвитку спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів» на 2017-2020 рр. Концепція складена з урахуванням Концепції розвитку професійної освіти й навчання в Україні.

     Метою подальшого розвитку є нарощування науково-педагогічного потенціалу ЦК, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію в європейський і світовий освітній й науковий простір, посилення роботи у сфері формування якісного науково-педагогічного потенціалу, розвиток партнерських відносин із спорідненими цикловими комісіями інших коледжів та кафедрами даного спрямування вищих навчальних закладів України.

     У процесі розробки концепції враховувалися стратегії, що визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи вирішення конкретних учбових, дослідницьких (наукових) і методичних завдань:

1) особистісно-професійна, яка означає, що тільки потужний особистісно-професійний потенціал професорсько-викладацького складу здатен сформувати потенціал майбутніх фахівців;

2) креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки компетентних фахівців в галузі ІТ-технологій та програмування.

3) взаємодії та співробітництва, що реалізується на рівні ЦК. Між викладачами на рівні коледжу: між ЦК «програмування» та іншими ЦК і підрозділами коледжу, між викладачами і студентами; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ВНЗ, науково-дослідними установами та провідними ІТ-компаніями області.

       Основна мета ЦК:

задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців високої кваліфікації, які володіють теоретичними знаннями й практичними уміннями роботи з сучасним програмним забезпеченням, засобами комп’ютерних технологій, навичками їх ефективно застосовувати у навчальному процесі.

       Дана мета може бути досягнута на основі:

§  збільшення інтелектуального потенціалу ЦК, розвитку наукової бази ЦК, підвищення кваліфікації та професіоналізму професорсько-викладацького складу;

§  впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, застосування прогресивних освітніх технологій;

§  співпраці із стратегічними партнерами (в даному випадку мова йде про угоди з ІТ-компаніями, щодо проходження виробничої та переддипломної практики, інформаційна підтримка та тісна співпраця ).

        Мета та завдання ЦК можуть бути реалізовані в процесі освітньої діяльності наступними заходами:

1. Удосконалення змісту робочих навчальних планів дисциплін професійної і практичної підготовки з урахуванням професійної спрямованості їх викладання. Зміст і структура дисциплін повинні, в більшій мірі, враховувати специфіку майбутнього фаху, результати наукових досліджень в даній галузі діяльності, а також державні нормативно-правові документи та нормативи МОН України.

2. Удосконалення навчальних планів і програм навчальних дисциплін з урахуванням актуальних проблем функціонування та розвитку даної галузі на ринку праці.

3. Наповнення навчальних програм результатами вітчизняних і зарубіжних наукових і дидактичних розробок.

4. Постійне оновлення програм навчальних дисциплін з урахуванням сучасних вимог й актуальності.

5. Адаптація програм навчальних дисциплін до вимог вищої освіти Європи.

6. Участь викладачів ЦК у науково-методичних конференціях і семінарах для вивчення й узагальнення шляхів розвитку професійної освіти у навчальних закладах МОН України.

7. Забезпечення цілеспрямованої підготовки майбутніх фахівців в інформаційному освітньому середовищі на основі інформаційно-комунікаційних технологій, засобів мультимедіа, глобальної мережі Internet, мобільних технологій, комплексу професійно-орієнтованих завдань, методів професійної діяльності при проходженні навчальних та виробничих практик.

8. Застосування у процесі навчання інтерактивних методів і форм навчання (проекти, комп’ютерне моделювання, інформаційні ресурси); засобів комп’ютерних технологій на основі сучасного програмного забезпечення технологій мультимедіа (відеолекції та презентації); глобальної мережі Internet; а також урахування індивідуального навчання студентів на основі сукупності традиційних і сучасних інформаційних технологій, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навички практичної роботи у студентів..

9. Постійний моніторинг навчального програмного забезпечення і вдосконалення змісту фахових (спеціалізованих) дисциплін з професійної і практичної підготовки.

10. Підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників з дисциплін ЦК, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, що отримали широке визнання у студентів і викладачів.

11. Розробка підручників з дисциплін професійної і практичної підготовки, що відповідає моделі підготовки техніка-програміста.

12. Розробка та моніторинг актуальної навчально-методичної літератури для самостійної позааудиторної роботи студентів з використанням технологій дистанційного навчання.

13. Розробка та вдосконалення вже існуючих електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) з усіх дисциплін ЦК, на основі інформаційно-комунікаційних та Інтернет-технологій.

14. Подальший розвиток сайту ЦК та коледжу загалом із розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів з регулярним їх оновленням та доповненням, що дозволяють проводити навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

15. Розвиток індивідуальних форм методичної роботи: стажування, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіти.

16. Активізація використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки і техніки, інформаційно-комунікаційних технологій і навчального програмного забезпечення, новітньої навчальної та науково-методичної літератури.

17. Організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги студентам під час підготовки курсових і дипломних робіт

18.  Проведення на регулярних науково-методологічних семінарів і науково-практичних конференцій, на які запрошуються студенти інших вищих учбових закладів та коледжів.

19 Розвиток партнерських відносин проведення спільних наукових семінарів та тренінгів з представниками як наукових структур, так і практиків з ІТ-компаній.

20. Залучення кращих студентів до участі в науковій роботі ЦК з урахуванням їх специфіки навчання та майбутньої професійної спрямованості.

21. Розвиток кадрового потенціалу ЦК, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів.

               
 
 
Склад циклової комісії:
гринчишин
 
Гринчишин Тарас Михайлович
        Голова циклової комісії «програмування», кандидат технічних наук, викладач вищої категорії.
         Закінчив в 2002 р. Івано-Франківський Національний університет нафти і газу за спеціальністю “Системи управління і автоматики”. В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на тему “Методи формування та цифрового оброблення сигналів в комп’ютерних системах з відкритими оптичними каналами”.
          Стаж роботи:16 років, в Надвірнянському коледжі з 2015 року.
З 2017р. очолює циклову комісію «Програмування».
Має більше, ніж 28 наукових праць і серед них 2 винаходи та 1 патент.  Автор навчально-методичних праць з фахових дисциплін.
        Нагороджений пам’ятною медаллю Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради в номінації “Молодий вчений року” в 2011 р.
       Керує науково-дослідною роботою студентів. Результати досліджень були використані для написання наукових статей та доповідей на науково-практичних конференціях.
        Наукові інтереси:методи та засоби кодування даних, спеціалізовані комп’ютерні системи та мережі, методи діагностування інформаційних систем.

 
 1460628516 img 6156

Николайчук Ярослав Миколайович
Посада: Професор
Вчене звання: Професор
Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Ярослав Миколайович Николайчук — вчений-спеціаліст в галузі інформаційних технологій, академік Української академії наук національного прогресу, доктор технічних наук, професор, директор Карпатського державного центру інформаційних засобів і технологій Технічного центру НАН України, член президії наукового товариства «Вчені Прикарпаття», член Міжнародного товариства ІЕЕЕ. Захистив кандидатську і докторську дисертації в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України на теми: «Розробка та дослідження ефективних методів та засобів формування повідомлень для низових мереж АСУ ТП»(1979 р.) і «Розробка теорії та комплексу технічних засобів формування, передавання і обробки цифрових повідомлень в низових обчислювальних мережах автоматизованих систем» (1991 р.).
Освіта:
Спеціаліст (1967 р.), електрифікація та автоматизація видобутку, транспортування та зберігання нафти і газу;
Львівський політехнічний інститут, к.т.н. (1980 р.), елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, д.т.н. (1989 р.), елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, професор кафедри автоматизованого управління (1993 р.);
Івано-Франківський інститут нафти і газу, директор Карпатського державного центру інформаційних засобів і технологій Національної академії наук України (1994 р.);
Дійсний член Української академії національного прогресу (1995 р.); Завідувач кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем (1999 р.), заступник директора інституту комп'ютерних інформаційних технологій з наукової роботи (2000 р.);
Керівник 15 захищених кандидатських дисертацій, консультант 1 захищеної докторської дисертації, член ІЕЕЕ (2000 р.);
Заступник голови спеціалізованої вченої ради К58.082.02 при ТАНГ (нині ТНЕУ) (2002 р.).

Стаж роботи: в Надвірнянському коледжі з 2015 року.

 Foto Gryga  Грига Володимир Михайлович
Освіта: Національний університет “Львівська політехніка”, 2004.
Спеціальність: “Спеціалізовані комп’ютерні системи”
Кваліфікаційна категорія: к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Стаж роботи: 8 років, в Надвірнянському коледжі з 2015 року.
Дисципліни, які викладає: “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Комп’ютерна графіка”.
Наукові інтереси: Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем, програмовні системи на кристалі, тестування та відлагодження цифрових пристроїв, теорія просторово-часових графів, розробка цифрових пристроїв на мовах опису апаратних засобів Vhdl та Verilog.
Публікації: Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.
 пирин  Пирин Орест Васильович
Посада: викладач
Освіта: Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича.
Спеціальність: математика. Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.
Дисципліни, які викладає: Інформатика, Інформатика та обчислювальна техніка, Організація баз даних і знань, Комп’ютерна графіка
Стаж роботи:26 років, в Надвірнянському коледжі з 1991 року.
борко Борко Віктор Ярославович
Посада: викладач
Освіта: Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, 2003
Спеціальність: «Системи управління і автоматики». Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.
Дисципліни, які викладає: «Інформаційні системи і мережі», «Системи управління базами даних», «Комп’ютерна графіка»
Стаж роботи: 14 років в Надвірнянському коледжі з 2003 року.
Займається впровадженням інтерактивних технологій навчання, з використанням мультимедійних засобів навчання. З 2005 року очолює в коледжі інтелектуальним гуртком «ЕРУДИТ». Активно працює над модернізацією матеріально-технічної бази.
 Ілько Міша1  Ілько Михайло Васильович
Посада: викладач
Освіта: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2013
Спеціальність: «Інформаційні управляючі системи та технології». Кваліфікаційна категорія: викладач ІІ категорії.
Дисципліни, які викладає: «Алгоритмізація і програмування», «Навчальна практика», «Технології створення програмних продуктів», «Системне програмування» та «Веб-технології та веб-дизайн».
Стаж роботи: 4 роки, в Надвірнянському коледжі з 2013 року.
Займається впровадженням елементів дистанційного навчання в навчальний процес. Активно працює над модернізацією матеріальної бази даних дисциплін. Є адміністратором даного сайту.

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ