Циклова комісія суспільних дисциплін

Діяльність циклової комісії направлена на формування духовного світогляду студентської молоді, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, прилучення до культурних  надбань  українського народу і людства в цілому.
Викладачі суспільних дисциплін забезпечують викладання дванадцять навчальних дисциплін: “Історія України”, “Основи філософських знань”, “Всесвітня історія”, “Соціологія”, “Політологія”, “Культурологія”, “Основи загальної психології”, “Професійна етика”, “Етика і психологія в роботі юриста”, “Психологія ділового спілкування”, “Людина і світ”, “Географія”, які формують всебічно розвинену, цілеспрямовану та самодостатню особистість. 
 Навчальні дисципліни суспільного циклу допомагають сформувати громадянськість, пов’язану зі здатністю брати на себе відповідальність, брати участь у прийнятті суспільних рішень, в урегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом, у функціонуванні і розвитку демократичних інститутів суспільства; взаємоповагу до мови, історії, релігії і культури інших націй; вміння застосовувати інформаційні технології, критично ставитися до засобів масової інформації;  бажання і готовність постійно навчатись. 
 Циклова комісія суспільних дисциплін працює над навчально-методичною проблемою: «Розвиток національної свідомості та логічного мислення в процесі вивчення суспільних дисциплін». 
Основними  напрямками роботи та завданнями циклової комісії є:
§        забезпечення компетентнісного підходу  до викладання суспільних дисциплін;
§        впровадження в навчальний процес новітніх технологій, сучасних електронних засобів підтримки і супроводу освітнього процесу;
§        розвиток  у студентів ґрунтовних, фундаментальних знань з суспільних дисциплін;
§        формування правових знань і співвідповідальність за долю нашої країни та світу;
§        виховання в майбутніх фахівців особистих  рис громадянина, патріота України та сприйняття ідей гуманізму й демократії;
§        підготовка студентів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави;
§        залучення студентської молоді до навчально-дослідної роботи в рамках науково-практичних конференцій та семінарів з тематики дисциплін циклової комісії. 
Головною метою циклової комісії є забезпечення якості підготовки молодших спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання суспільного розвитку. Досягнення цієї мети викладачами циклової комісії здійснюється  шляхом:
§        навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;
§       методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
§       підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
§       удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
§       організації самостійної роботи студентів.
Навчально-методичнаробота
Навчальна робота циклової комісії організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, демократизації навчального процесу таспрямовується назабезпечення якості підготовки молодших спеціалістів.
Поліпшенню навчання та успішності студентів сприяє творче застосування методів і прийомів роботи зі студентами. Зокрема, застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання тощо.
Кабінети географії та суспільних дисциплін, історії України, філософії, всесвітньої історії є центром методичного забезпечення навчальних дисциплін та виховних заходів.
Щороку в листопаді проводиться тиждень циклової комісії суспільних дисциплін. У рамках тижня пропонуються виховні заходи на культурно-історичну тематику, інтелектуальні ігри, екскурсії, зустрічі з творчими людьми, конференції, дискусійні студії. Вся навчально-виховна робота циклової комісії проводиться у співпраці з іншими цикловими комісіями,що дає можливість  забезпечитиміжпредметні зв’язки.
Налагоджена тісна співпраця з працівниками музею історії Надвірнянщини. Студенти-першокурсники перебуваючи у панорамі подій минувшини, співпереживають історичні моменти, які глибше закарбовуються в пам’яті.
Викладачі циклової комісії не тільки дають знання з дисциплін суспільного циклу, а ще й у процесі навчання виховують патріотизм, формують національну свідомість громадянина України. Колективом викладачів проводиться робота з обдарованою молоддю, зокрема студенти  коледжу залучаються до науково-пошукової, дослідницької роботи та беруть участь у студентських конференціях коледжу.   Працюють   предметні  гуртки «Соціолог» (кер. В.Ф.Свягла) та «Юний історик» (кер. І.М. Мельничук).
   Щороку проводяться загальноколеджівські олімпіади з  дисциплін «Всесвітня історія», «Історія України». Студенти коледжу посідають призові місця на обласній олімпіаді з історії України серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.
Традиційно викладачі -суспільники є організаторами різних культурних та виховних заходів, що проводяться не лише на рівні коледжу. Адже вони педагоги не лише за професією, але і за покликанням, і тому завжди пам’ятають, що їх завдання – не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, а й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність та відстоювати свої переконання
Склад циклової комісії суспільних дисциплін
Викладачі комісії – висококваліфіковані педагоги, вміло організовують навчально-виховний процес, володіють методикою викладання та інноваційними технологіями навчання. До складу комісії входять десять викладачів: сім спеціалістів вищої категорії, один – першої категорії, два–другої категорії. З них: два кандидати історичних наук, один відмінник освіти України, шість викладачів-методистів.
IMG 4839 2 Паньків Лариса Іванівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії.  1998 р. закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Історія». Викладає дисципліну: «Історія України».Педагогічний стаж роботи 17 років.
IMG 4853 2 Савчинець Галина Дмитрівна – спеціаліст вищої категорії,викладач-методиствідмінник освіти Українизаступник директора з виховної роботи.  1983 рзакінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Історія». Викладає дисципліну: «Історія України». Педагогічний стаж роботи 2років.
IMG 4780 2 Свягла Володимир Федорович – спеціаліст вищої категорії,викладач-методистголова методичного обєднання викладачів суспільних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Івано-Франківської області,член Національної спілки журналістів України.  1978 рзакінчивЛьвівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Історія». Викладає дисципліни: «Історія України», «Соціологія», «Політологія». Педагогічний стаж роботи 31 рік.
melnychuk Мельничук Ірина Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.  1984 р. закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю «Історія». Викладає  дисципліну: «Всесвітня історія». Педагогічний стаж роботи 30 років.
IMG 4784 2

Плитус Олександра Семенівна – спеціаліст вищої категорії,викладач-методист, кандидат історичних наук, завідувач бібліотекою коледжу. У 1992р. закінчила  Рівненський державний інститут культури за спеціальністю «Бібіліотекознавство та бібліографія». 2006р. одержала другу вищу освіту у  Рівненському  державному гуманітарному університеті за спеціальністю «Культурологія». Викладає  дисципліну: «Культурологія». Педагогічний стаж роботи 14 років.

fedunkiv Федунків Петро Іванович – спеціаліст вищої категорії,методист відділення.  1990 р. закінчив Івано-Франківський педагогічний інститут за спеціальністю «Історія і педагогіка». Викладає дисципліни: «Історія України», «Соціологія», «Основи філософських знань». Педагогічний стаж роботи  2років.
IMG 4826 2

Божак Ярослав Васильович – спеціаліст першої  категорії. 2005 р. закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Історія». 2009 р. одержав другу вищу освіту у  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальностями «Економіка і підприємництво», «Облік і аудит». 2010 р. закінчив аспірантуру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Всесвітня історія». Викладає дисципліни: «Історія України», «Всесвітня історія», «Людина і світ». Педагогічний стаж роботи 10 років.

IMG 5230 2 Дзюбак Ростислав Богданович – спеціаліст другої  категорії, практичний психолог.  2000р.закінчив Прикарпатський університетіменіВасиля Стефаниказа спеціальністю«Психологія». Викладає дисципліни: «Основи загальної психології», «Професійна етика», «Психологія ділового спілкування», «Етика і психологія у роботі юриста».Педагогічний стаж роботи 11 років.
IMG 4843 2 Колядко Олександр Олександрович – спеціаліст другої  категорії. 2010р. закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаниказа спеціальностями «Релігієзнавство», «Політологія». Викладає дисципліни: «Основи філософських знань», «Політологія».  Педагогічний стаж роботи 4 роки.
 Євген С

Самборський Євген Петрович – спеціаліст, кандидат історичних наук.

2010 р. закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Історія». Викладає дисципліну «Всесвітня історія». Протягом 2010-2013 рр. навчався у Відділі аспірантури і докторантури Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

У 2014 р. у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Всесвітня історія». Тема дисертаційної роботи: «Поляки Західної України і Західної Білорусі в національній політиці СРСР (1944-1946 рр.)»

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ