Бухгалтерський облік

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

                sdachastatistikikiev

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: бухгалтер  

Термін навчання: 2 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти; 1 рік 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти;

Форма навчання: денна (заочна)

Мовою бізнесу називають облікову систему та бухгалтерські операції, що забезпечують достовірною, об’єктивною, доречною та оперативною інформацією про фінансовий стан і результати діяльності підприємства зовнішніх та внутрішніх користувачів: власників і керівників підприємства, акціонерів, інвесторів, органи державного управління і контролю.

Економічне відділення здійснює підготовку фахівців  за спеціальністю «Бухгалтерський облік» з професійними знаннями національного та міжнародного обліку, аудиту, фінансового аналізу та вмінням брати участь у розробці обліково-інформаційних систем управління, здійснювати управлінський, фінансовий і стратегічний, соціально-економічний, податковий облік і аналіз. Застосування в процесі навчання рольових та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навички практичної роботи на підприємствах галузей народного господарства України.

Молодший спеціаліст за даною спеціальністю може виконувати облікову, аналітичну, аудиторську роботу на підприємстві, в організаціях різного типу як державної, так і інших форм власності. Сучасний бухгалтер - це компетентний фахівець не лише з питань обліку, а й з питань економічного аналізу, аудиту, ревізії та контролю, фінансів підприємства із застосуванням комп'ютерної техніки.

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «бухгалтер» може працювати на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших переліків номенклатурних посад.

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ