Циклова комісія економічних дисциплін

 Циклова комісія економічних дисциплінЕВ 2016 9
Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи в коледжі є циклова комісія економічних дисциплін.
Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює таким шляхом:
  • впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;
  • удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;
  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
  • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;
  • ефективної організації самостійної роботи студентів;
  • удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії. 
Методична робота викладачів циклової комісії економічних дисциплін носить системний, цілеспрямований характер. На основі аналізу роботи за попередні роки і з урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом, виробляються основні напрями, формулюється проблема, над якою комісія працює протягом року. 
Циклова комісія розробляє та впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу, методики викладання дисциплін економічного циклу із застосуванням прогресивних педагогічних технологій. 
Циклова комісія здійснює керівництво пошуково-дослідницькою роботою викладачів і студентів. Науково орієнтоване навчання, як перспективний напрям розвитку освіти, переносить акценти із засвоєння знань на їх здобування. Найбільш значущими для пізнавальної діяльності є інтелектуальні вміння, розвиток яких дозволяє студенту не тільки відтворювати зміст вивченого матеріалу, але й міркувати самостійно, усвідомлюючи проблеми і зумовленість явищ, встановлюючи закономірності і логічні зв'язки у вивченому матеріалі, що відображається в умінні розв'язувати дослідницькі задачі. 
Організація дослідницької діяльності студентів у процесі професійної підготовки вимагає від них певного рівня сформованих умінь проводити дослідження і вирішувати дослідницькі завдання і задачі. Пошукова робота передбачає вирішення науково-дослідницьких проблем у ході підготовки курсових робіт та під час розрахунку бізнес-планів. 
Важливе значення для формування дослідницьких вмінь має робота студентів у предметних гуртках, що сприяє згуртуванню студентської молоді за інтересами й уподобаннями. 
Циклова комісія організовує індивідуальну роботу з обдарованимистудентами.Врахування індивідуальних особливостей студентів - один із провідних принципів циклової комісії. Методика індивідуального підходу ґрунтується на пристосуванні форм і методів педагогічної взаємодії до індивідуальних особливостей з метою забезпечення запроектованого рівня розвитку особистості. Індивідуальний підхід створює найсприятливіші можливості для розвитку пізнавальних сил, активності, здібностей кожного студента. 
Циклова комісія бере участь у виховній роботі навчального закладу. Викладачі циклової комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції. Чітко сплановані кураторами груп та якісно підготовлені заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань. 
Ефективність підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від рівня педагогічного професіоналізму викладацького складу. Перехід від знань до професійної підготовки спеціалістів ставить неординарні вимоги до особистості викладача. Формування молодшого спеціаліста, професійно-компетентного, умілого керівника, ініціативного, творчого, ділового, який володіє особливостями економічних взаємовідносин, незалежного, знаючого, самостійного, може здійснити тільки такий педагог, який сам бездоганно володіє вищезазначеними якостями та систематично розвиває їх у собі.
Склад циклової комісії економічних дисциплін
Викладачі комісії – професіонали своєї справи, кваліфіковані фахівці, які якісно організовують навчально-виховний процес, володіють методикою викладання та інноваційними технологіями навчання. До складу комісії входять одинадцять викладачів: сім спеціалістів вищої категорії, два – першої категорії, два – другої категорії. З них: один кандидат економічних наук, відмінник освіти України, два викладачі-методисти.

 

Дубінська Н.Ю
Дубінська Надія Юріївна
Посада голова циклової комісії економічних дисциплін, викладач
Освіта повна вища, закінчила Тернопільську академію народного господарства в 1998 році
Спеціальність економіка підприємства
Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає економіка підприємства, планування та організація діяльності підприємства
Стаж роботи (педагогічний) 18 років
Дребот С.Д
Дребот Світлана Дмитрівна
Посада заступник директора з навчально-методичної роботи, викладач
Освіта повна вища, закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича 1998 році, аспірантуру в Національному транспортному університеті в 2009 році, захистила дисертацію Формування системи економічного моніторингу антикризового управління підприємством
Спеціальність економіка підприємства
Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, кандидат економічних наук, автор 16 наукових праць
Наукові інтереси антикризове управління підприємством
Дисципліни, які викладає економічна теорія
Стаж роботи (педагогічний) 23 роки
Багровецька І.В
Багровецька Ірина Василівна
Посада заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач
Освіта повна вища, закінчила Тернопільську академію народного господарства  в 1997 році
Спеціальність економіка підприємства
Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Стаж роботи (педагогічний) 19 років
Андрейчук Р.В
Андрейчук Руслан Васильович
Посада завідувач економічним відділенням, викладач
Освіта повна вища, закінчив Державний університет “Львівська політехніка” в 2000 році
Спеціальність економіка підприємства
Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає організація і планування діяльності підприємства
Стаж роботи(педагогічний) 16 років
Купчак С.В
Купчак Світлана Василівна
Посада викладач
Освіта повна вища, закінчила Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу в 1985 році
Спеціальність економіка і організація нафтової та газової промисловості
Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає економічна теорія
Стаж роботи(педагогічний) 17 років
Білусяк О.М
Білусяк Олександра Миколаївна
Посада викладач
Освіта повна вища, закінчила Чернівецький державний університет в 1978 році
Спеціальність планування промисловості
Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає статистика, статистика підприємства
Стаж роботи(педагогічний) 38 років
Юрчило І.Й
Юрчило Інна Йосипівна
Посада викладач
Освіта повна вища, закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича в 1978 році
Спеціальність планування промисловості
Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає менеджмент, основи маркетингу
Стаж роботи(педагогічний): 21 рік
Андрейчук
Андрейчук Людмила Михайлівна.
Посада викладач
Освіта повна вища, закінчила Львівський національний університет ім І.Франка в 2005 році, магістратуру в Тернопільському національному економічному університеті в 2006 році
Спеціальність економіка підприємства
Кваліфікаційна категорія спеціаліст І категорії
Дисципліни, які викладає організація і планування діяльності підприємства, економіка і нормування праці
Стаж роботи(педагогічний) 11 років
Тимчук М.М
Тимчук Маряна Миколаївна
Посада викладач
Освіта повна вища, закінчила Тернопільському національному економічний університет в 2003 році, магістратуру в 2004 році
Спеціальність економіка підприємства
Кваліфікаційна категорія спеціаліст І категорії
Дисципліни, які викладає інформаційні системи на підприємствах
Стаж роботи(педагогічний) 13 років
Гаврилюк А.В
Гаврилюк Аліна Володимирівна
Посада викладач
Освіта повна вища, закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу в 2004 році
Спеціальність економіка підприємства
Кваліфікаційна категорія спеціаліст ІІ категорії
Дисципліни, які викладає економіка будівництва
Стаж роботи(педагогічний) 11 років
 
Гаврилюк Надія Миколаївна
Посада викладач
Освіта повна вища, закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу в 2011 році, аспірантуру в Національному транспортному університеті в 2015 році
Спеціальність економіка підприємства
Кваліфікаційна категорія спеціаліст ІІ категорії
Дисципліни, які викладає управління витратами, економічне обгрунтування управлінських рішень
Стаж роботи(педагогічний) 3 роки

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ