Циклова комісія юридичних дисциплін

юридичне відділення

Циклова комісія юридичних дисциплін об’єднує 15 викладачів, серед яких є  практикуючі юристи, службовці та викладачі вищої категорії.
Викладачі циклової комісії під час навчання студентів використовують інноваційні технології та інтерактивні методи навчання,  як-от: роботу в малих групах, метод «мозкового штурму», випереджувальне навчання, технологію формування творчої особистості, метод диференційованого дослідження, евристична бесіда, моделювання проблемних ситуацій,  мікрофон, дослідницько – пошуковий,  «ажурна пилка», «займи позицію», проблемно-рефлексивний полілог, дискусії, дебати, технологію дослідження.
Викладачами розроблено методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи, до виконання курсових робіт, для підготовки до державного екзамену, для проходження навчальної і виробничої практик, методичні посібники для впровадження модульно-рейтингової системи навчання, тестові завдання для поточного і підсумкового контролю для електронного тестування студентів з використанням комп’ютерних програм.
При викладанні юридичних дисциплін застосовуються сучасні технічні засоби навчання: комп’ютери, мультимедійні проектори.
На базі юридичного відділення функціонує кабінет «Комп’ютерні технології в юридичній практиці» для проведення практичних занять з даної дисципліни, а також для комп’ютерного тестування навчальних досягнень студентів.
Викладачі юридичних дисциплін разом зі студентами беруть участь у наукових конференціях Національного транспортного університету. Циклова комісія організовує олімпіади серед обдарованих студентів, конкурси на кращу курсову роботу. Найбільш  активні студенти залучаються до роботи в Юридичній клініці Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету, яка функціонує з метою надання правової допомоги населенню, а також до роботи в гуртках «Криміналіст», «Правознавець», дискусійному клубі «Істина».
Дисципліни «Правознавство», «Транспортне право», «Основи митного законодавства» включені до навчальних планів підготовки молодших спеціалістів технічного і економічного спрямування.
       У 2015/2016 навчальному році циклова комісія продовжить роботу над проблемним питанням  «Формування в студентів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності». З цією метою викладачі циклової комісії будуть працювати в таких напрямках:
-         розвиток науково-пошукових здібностей у студентів в галузі сучасної цивілістики;
-         удосконалення практичних навичок студентів під час проведення занять;
-         використання засобів диференційованого підходу до студентів з низьким рівнем навчальних досягнень;
-         активізація пізнавальної активності студентів на лекційних заняттях шляхом  використання інноваційних технологій;
-         розвиток критичного мислення у студентів при вивченні міжнародного публічного права;
-         застосування технологій проектів як засобу формування правової компетентності студентів;
-         застосування методу кейс-стаді в процесі викладання юридичних дисциплін.
          Викладачі циклової комісії юридичних дисциплін беруть активну участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Так, викладач Олійник М.Б. була учасником IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених на тему «Міжнародне право», яка відбулася 21.11.2014 року в м. Одеса. Викладач Срібна Б.Р. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток соціальних комунікацій та правове регулювання модернізації освіти в контексті євроінтеграції України», яка відбулася 20 – 22 травня 2015 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.
          У рамках відзначення тижня права викладачами циклової комісії юридичних дисциплін щорічно проводяться науково-практичні студентські конференції. Тематика доповідей різноманітна: «Новий Кримінально-процесуальний кодекс: переваги і недоліки», «Права людини і громадянина та гарантії їх реалізації», «Децентралізація влади – шлях до збереження територіальної цілісності України» тощо. У поточному навчальному році планується провести конференцію на тему «Проблеми адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу».
          Циклова комісія юридичних дисциплін активно співпрацює з випускниками юридичного відділення, які працюють у державних установах,  в яких студенти коледжу проходять навчальну і виробничу практику. Базами навчальної практики є: Надвірнянська районна рада, Надвірнянська районна державна адміністрація, Надвірнянська міська рада, Управління соціального захисту населення Надвірнянської РДА, Управління Пенсійного Фонду України в Надвірнянському районі, Відділ Державної виконавчої служби Надвірнянського районного управління юстиції, Надвірнянський РВ УМВС.

Викладачі циклової комісії юридичних дисциплін:

глинчак
 • Глинчак Людмила Михайлівна – виконувач обов’язків завідувача юридичним відділенням, викладач І категорії (дисципліни «Транспортне право», «Правознавство»). Працює над проблемним питанням «Застосування технології проектів як засобу формування правової компетентності студентів».
квасняк
 • Квасняк Мар’ян Васильович – викладач вищої категорії, голова циклової комісії (дисципліни «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Основи римського приватного права). Випускник юридичного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Працює над проблемним питанням «Використання засобів диференційованого підходу до студентів з низьким рівнем навчальних досягнень». Є автором методичних рекомендацій до впровадження імітаційних технологій (методу дискусії) під час проведення семінарських занять з дисципліни «Теорія держави і права», навчально-методичного посібника для студентів щодо застосування модульно-рейтингової системи.
 николайчук
 • Николайчук Любов Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій і права Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (дисципліни «Господарське право», «Екологічне право»). Працює над проблемним питанням «Інформаційні проблеми в галузі екологічного права». Є автором понад 70 наукових праць в різних наукових виданнях і співавтором монографій.
 гуцуляк
 • Гуцуляк В.І. – викладач вищої категорії (дисципліни «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право»). Випускник Київської вищої школи МВС України. З 1978 до 1999 рр. працював на різних керівних посадах в органах внутрішніх справ. З 2000 р. до 2014 р. – завідувачем юридичним відділенням Надвірнянського коледжу. Працює над проблемним питанням «Вдосконалення практичних навичок студентів під час проведення занять». Є автором посібника «Адміністративне право в схемах».
 калинюк
 • Калинюк Михайло Михайлович– викладач вищої категорії (дисципліна  «Трудове право»).Випускник юридичного факультету Чернівецького університету. Спеціаліст у галузі виборчого права, практикуючий юрист. Працює над проблемним питанням «Удосконалення практичних навичок студентів під час проведення занять». Керівник Юридичної клініки Надвірнянського коледжу НТУ. 
 купчак
 • Купчак Наталія Михайлівна – викладач вищої категорії (дисципліни «Цивільне і сімейне право», «Митне право»). Випускниця юридичного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Працювала на посаді юриста управління Пенсійного фонду в Івано-Франківській області. Працює над проблемним питанням «Розвиток науково-пошукових здібностей у студентів в галузі сучасної цивілістики».
 якубів
 • Якубів Володимир Васильович– викладач вищої категорії (дисципліни «Конституційне право України», «Конституційно-процесуальне право», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні»). Випускник юридичного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Працює над проблемним питанням «Розвиток науково-пошукових здібностей студентів у галузі державного будівництва». Керівник дискусійного клубу «Істина».
 клюфінський
 • Клюфінський Віктор Васильович– викладач ІІ категорії (дисципліни:  «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності», «Навчальна практика»). Працює над проблемним питанням «Удосконалення практичних навичок студентів під час проведення занять». 
 бакота
  • Бакота Ірина Ігорівна – викладач ІІ категорії (дисципліна «Цивільний процес»).Працює над проблемним питанням «Комунікативні особливості творчої діяльності студентів при аналізі та складанні цивільно-процесуальних документів».
 срібна
 • Срібна Б.Р. – викладач-спеціаліст (дисципліни «Судочинство в господарських судах», «Організація судових і правоохоронних органів»). Випускниця юридичного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Працювала державним виконавцем. Працює над проблемним питанням «Розвиток пізнавальної діяльності студентів на лекційних заняттях через використання інноваційних технологій». 
 олійник
 • Олійник Марина Богданівна – викладач-спеціаліст (дисципліни  «Юридична деонтологія», «Адміністративне право», «Виконавче провадження», «Міжнародне публічне право»).Випускниця юридичного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Працює над проблемним питанням «Розвиток критичного мислення у студентів в процесі вивчення участі держави Україна у міжнародно-правових відносинах». Керівник гуртка з пропаганди правових знань «Правознавець». Працює над проблемним питанням «Удосконалення практичних навичок студентів під час проведення занять». 
 крицький
 • Крицький Андрій Васильович – викладач ІІ категорії (дисципліна  «Фінансове право», «Податкове право», «Комп’ютерні технології в юридичній практиці», «Земельне право»). Випускник юридичного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. З 2003 до 2010 рр. працював на посаді селищного голови смт. Битків, 2014 – 2015 рр. – перший заступник голови Надвірнянської РДА. Магістр державного управління. Працює над проблемним питанням «Удосконалення практичних навичок студентів під час проведення занять». 
 цюрак
 • Цюрак Світлана Михайлівна – викладач-спеціаліст (дисципліни «Аграрне право», «Право соціального забезпечення»). Працює над проблемним питанням «Удосконалення практичних навичок студентів під час проведення занять».
 сабодаш  Сабодаш Роксолана Тарасівна – викладач-спеціаліст (дисципліни «Правознавство», «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності»), сумісник. Працює над проблемним питанням «Удосконалення практичних навичок студентів під час проведення занять». Головний державний інспектор з питань праці в Івано-Франківській області.
 • Гнатюк Зореслава Ярославівна – викладач І категорії (дисципліни «Фінансове право», «Судочинство в господарських судах», «Правові і організаційні засади підприємницької діяльності»). Перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ